Voorkom afbraak van de medezeggenschap met efficiëntere scholing

GITP |

Het wegvallen van de GBIO-subsidie per 1 januari 2013 resulteert in 40 tot 50% minder afname van OR-trainingen. Ook bij GITP merken we een teruggang. Dit kan op de lange termijn leiden tot afbraak van de medezeggenschap.

Auteur: Patrick Vermeulen

Maar, de verdwijning van de GBIO-subsidie heeft ook een positieve kant. Het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe OR-ontwikkeltrajecten met een hoger leerrendement. Niet-opleiden is geen optie, maar het kan wel een stuk efficiënter.

De leervorm van scholing voor de OR stond jarenlang vast: de meerdaagse op de hei. Het is duidelijk dat de GBIO-subsidie tot eind vorig jaar fungeerde als katalysator voor deze leervorm. Maar hoe komen ondernemingsraden nu aan hun kennis om hun werk goed te doen? Het kan zijn dat ondernemingsraden meer een appèl doen op directe externe ondersteuning op bedrijfskundig en financieel economisch gebied. Dat zien wij ook terug in het aantal aanvragen voor het inhuren van contra-expertise. Maar of het een en het ander met elkaar verband houdt is nu nog niet te zeggen.

Geen budget, geen scholing?
De rigoureuze daling van het aantal inschrijvingen voor OR-trainingen kan echter ook het gevolg zijn van de keuze helemaal geen scholing meer te volgen omdat er geen budget voor is. Het feit dat bedrijven vanwege de economische crisis minder investeren in trainingen voor hun medewerkers helpt niet mee. OR-leden durven niet om scholing te vragen of vinden dat ze dit niet kunnen maken, omdat hun collega’s buiten de OR ook geen ontwikkelbudget krijgen. Terwijl juist in een tijd van reorganisaties, flexibilisering, loonmatiging en ontslagrondes de OR een belangrijke zaak te vervullen heeft.

Opleiden leidt tot beter functioneren
Het valt bovendien niet te ontkennen dat er tussen opleiden en functioneren een rechtstreeks verband bestaat. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat:

  • ondernemingsraden bijdragen aan succes van de organisatie en positieve uitkomsten voor individuele medewerkers;
  • ontwikkeling van competenties de effectiviteit van de OR aanzienlijk versterkt (volgens OR, bestuurder en HR!);
  • met name een gerichte opleiding aan de hand van een ontwikkelplan effectief is, naast onder andere competentiemanagement, vaardigheidstraining en het inschakelen van een externe adviseur.

Weerslag op arbeidsverhoudingen
De rechtstreekse koppeling tussen opleiden en functioneren is voor OR-leden bovendien veel acuter dan voor niet-OR-leden, omdat elke drie jaar tijdens de OR-verkiezingen veel nieuwe, onervaren OR-leden worden gekozen. Juist in de beginperiode van de zittingstermijn is een training waarin de basisbeginselen van OR-werk worden bijgebracht, van levensbelang. Dat de keuze voor niet opleiden zijn weerslag zal hebben op de kwaliteit van medezeggenschap en dus ook op de arbeidsverhoudingen laat zich raden.

Bewuster kiezen voor passende scholing
Een gewenste ontwikkeling zou zijn wanneer de daling van het aantal inschrijvingen bij meerdaagse trainingen toe te wijzen is aan een toename van het aantal ondernemingsraden dat zich bewuster oriënteert op trainingen met leervormen die beter aansluiten bij hun leervraag. Als voorloper van blended learning trajecten kan GITP deze ontwikkeling alleen maar toejuichen. Want uit onderzoek en onze praktijk blijkt dat opleiden in de vorm van een blended learning traject een stuk efficiënter is.

Rendement van blended learning
In blended learning trajecten worden verschillende leervormen die aansluiten bij de leervraag van de OR gecombineerd. Klassikaal leren wordt bijvoorbeeld afgewisseld met e-learning en coaching on the job. Je kunt je voorstellen dat leren overleggen met een overlegcoach die aanschuift tijdens een daadwerkelijk overleg, veel beter werkt dan klassikaal een case behandelen die over overleg gaat. Een digitale leeromgeving biedt daarbij de mogelijkheid van tevoren de theorie door te nemen zodat deelnemers tijdens de coaching on the job of bijvoorbeeld een klassikaal trainingsmoment over de WOR veel beter zijn voorbereid. Doordat in een blended learning traject het aantal leermomenten toeneemt, en elkaar versterkt, blijkt het leerrendement enorm toe te nemen. Bovendien kan met verschillende leervormen veel beter worden ingespeeld op leervoorkeuren van de OR-leden.

Winst voor de medezeggenschap
Wanneer de afschaffing van de GBIO-subsidie leidt tot een bewustere keuze voor opleidingen die beter aansluiten bij de leervraag, in plaats van stoppen met scholing, dan is dat pure winst voor de medezeggenschap. Want ontwikkeling van ondernemingsraden blijft nodig. Aan het scholingsrecht en de positie van de OR is immers niets veranderd, en het belang van een goede OR is er niet minder op geworden.

Over Patrick Vermeulen
Patrick Vermeulen is directeur Medezeggenschap bij GITP. In 2011 is hij gepromoveerd op de effecten en werking van overleg, waaronder werkoverleg, teamoverleg van professionals, managementoverleg en ondernemingsraden). De titel van het proefschrift luidt: Overleg: niet voor de vorm! Participatief gedrag binnen vormen van overleg’. Als begeleider van ondernemingsraden en bestuurders adviseert en ondersteunt Patrick bij de inrichting en functionering van participatie.


 

Geef uw reactie op "Voorkom afbraak van de medezeggenschap met efficiëntere scholing" geschreven door GITP